Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

I. ZASIŁEK RODZINNY

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

osoba ucząca się

- pełnoletnia osoba ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł (764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 2. 124zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 3. 135zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 24 roku życia. 

   

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia, dlatego tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać dodatki.
 

II. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek o w/w dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu ww. nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
   

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Natomiast dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
 

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, która uniemozliwia sprowowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
   

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
   

osoba samotne wychowująca dziecko

- oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Jak również w sytuacji, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 

Dodatek przysługuje w wysokości 193zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 

Dodatek przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
   

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 90 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

 2. 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
   

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
 

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko
 

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.
 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko. 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. 

 

Dokumenty wymagane do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego: (dostosować należy do sytuacji wnioskodawcy)

Zasiłek rodzinny:

         1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

         1. Wniosek

2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, wystawione przez lekarza lub położną

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

 1. Zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz co najmniej sześciu miesięczny okres pozostawiania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

 1. Odpis aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 3. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 1. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponad gimnazjalnej

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 1. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 3. Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w internacie lub w bursie
 4. Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi

Wnioski do pobrania na stronie internetowej z zakładce Dokumenty  lub w GOPS w Godzianowie

Dokumenty do pobrania
--------------------------------------------------------------- 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie może domagać się dodatkowych dokumentów w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny