Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt ,, Skierniewicki CUŚ''

Czcionka:

 

 

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany jest w okresie od 2019-04-01 do 2022-03-31, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

 

Celem szczegółowym projektu jest: "Poprawa dostępu do realizowanych
w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne".

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

 

W ramach projektu zostaną skoordynowane i zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne, co pozwoli na rozwój opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności.

Projekt wzmocni usługi społeczne świadczone w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz zwiększy dostępność i jakość dotychczas realizowanych usług.

 

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez:

-zadanie 1. Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

-zadanie 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

-zadanie 3. Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

-zadanie 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

-zadanie 5. Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów

-zadanie 6. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

-zadanie 7. Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)

-zadanie 8. Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opiekadługoterminowa

-zadanie 9. Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

 

Realizatorami projektu są:

 

Lider - Stowarzyszenie „Wspólna Troska”

Partnerzy: Powiat Skierniewice – PCPR,

Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie

Stowarzyszenie Hospicjum im. A. Olszewskiej

 

Całkowita wartość projektu - 2 259029,37 zł

Kwota dofinansowania -1 978773,12 zł

W tym ze środków europejskich w kwocie - 1 920174,96 zł

Środki z budżetu państwa – 58 598,16 zł

Wkład Partnerów wynosi 280 256,25 zł

 

 


 

SKIERNIEWICKI CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych)


 

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. W ramach Osi 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałenie1 Usługi społeczne i zdrowotne.


 

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu skierniewickiego. Jego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym, wzmocnienie usług społecznych świadczonych w warunkach domowych i środowisku lokalnym oraz zwiększenie dostępności i jakości dotychczas realizowanych usług.

Okres realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Partnerzy realizujący zadania w ramach Projektu:

 1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H – partner wiodący

 2. Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18

 3. Powiat Skierniewicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

 4. Gmina Godzianów, 96-128 Godzianów, ul. Klonowa 5/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

Uczestnikami projektu będzie 217 osób, w tym:

 • 150 osób niesamodzielnych (osoby niepełnosprawne, starsze, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie egzystować),

 • 45 osób – otoczenie osób niesamodzielnych (w szczególności opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych),

 • 22 osoby – realizujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze


 


 


 

Zadania realizowane w ramach CUŚ

l.p.

Nazwa zadania

Opis zadania

Biuro projektu

1

Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Zakres tematyczny szkoleń:

 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

 2. Umiejętności interpersonalne opiekunów

 3. Dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną szkolenia nt. - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, - zachowania trudne osób niepełnosprawnych intelektualnie (agresja, autoagresja)

 4. Organizacja opieki nad chorym przewlekle

 5. Profilaktyka i przebieg schorzeń wieku podeszłego

 6. Higiena osobista osoby niesamodzielnej

W każdym szkoleniu może uczestniczyć 15 opiekunów.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

2

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

 

 

3

Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Wydłużenie czasu pracy wypożyczalni sprzętu z 10 do 13 godz. w tyg.,

zwiększenie liczby sprzętu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

4

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Terapia neurologopedyczna świadczona nieodpłatnie w miejscu zamieszkania beneficjenta CUŚ – osoby niepełnosprawne po udarze, afazja, utracone/zaburzone funkcje artykulacyjne.

Pracownik socjalny dla beneficjentów projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 32

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

tel./fax: 46 834 59 47; tel. 46 834 59 45

e-mail: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

5

Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów

Klub seniora dla 20 osób 4 × w tygodniu po 5 godz.

Remont i wyposażenie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu.

Aktywizacja i integracja seniorów.

Zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej poprzez zajęcia: ruchowe i manualne; spotkania edukacyjne z: lekarzem, psychologiem, dietetykiem; informatyczne; integracyjne: wycieczki, zabawy taneczne, spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, wspólne wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie,

96-128 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

czynne:

poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30–15.30,

wtorek w godzinach 7.30–17.00,

piątek w godzinach 7.30–14.00

tel. 785 361 068, 603 100 583

e-mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

 

 

6

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

– Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 25 osób niesamodzielnych (realizowane we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu skierniewickiego)

– Szkolenie dla 22 osób świadczących usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

7

Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)

Realizowane będą przez doradcę i prawnika 1 godzinę w tygodniu w Skierniewicach w siedzibie Stowarzyszenia.

Z porad skorzysta 100 osób

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 30

czynne: wtorek

w godzinach: 15.00 – 16.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

8

Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa

Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki.

Usługą będzie objętych 45 osób

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

 

 

9

Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

Usługa realizowana przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki i lekarza dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl


 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Wyjazd do kina na film "Małe kobietki"

Utworzono dnia 03.03.2020

W dniu 02.03.2020 r. Klub Seniora z Godzianowa był widzem Kina dla Kobiet „Scarlett”, gdzie na przybyłych czekał poczęstunek, możliwość skorzystania z porad kosmetyczki oraz zapoznania się z atrakcjami na licznych stoiskach promocyjnych. Niespodzianką był też koncert zespołu „Energiczne Akordy”. Na zwieńczenie wieczoru seniorzy obejrzeli film "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig.

czytaj dalej na temat: Wyjazd do kina na film "Małe kobietki"

Tłusty czwartek

Utworzono dnia 21.02.2020

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Klubu Seniora w Godzianowie z okazji Tłustego Czwartku. Seniorzy spędzili go przy kawie, oraz tradycyjnie przy pysznych pączkach i faworkach. W ten dzień każdy powinien zjeść przynajmniej jednego pączka, aby szczęście go nie ominęło. Niezależnie od tego, kto potrafi oprzeć się smakowi pysznych pączków nadziewanych konfiturą. Historia Tłustego Czwartku sięga dawnych czasów. W Polsce ta tradycja pojawiła się w XVI wieku. Jest to zawsze ostatni czwartek przed Wielkim Postem.

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.

Pączki i faworki szczególnie smakują w miłym, przyjaznym towarzystwie. Życzmy sobie dużo szczęścia, niezależnie od ilości zjedzonych smakołyków.

czytaj dalej na temat: Tłusty czwartek

Koncert "Życie jest piosenką. Piosenki Jacka Cygana"

Utworzono dnia 14.02.2020

W dniu 13.02.2020 r. Klub Seniora brał udział w koncercie "Życie jest piosenką. Piosenki Jacka Cygana" w Klubie Wytwórnia w Łodzi. Publiczność śpiewała razem z artystami najwieksze przeboje autorstwa Jacka Cygana.

czytaj dalej na temat: Koncert "Życie jest piosenką. Piosenki Jacka Cygana"

Koncert Kolęd

Utworzono dnia 23.12.2019

Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w przedstawieniu "Koncer Kolęd" w Teatrze Wielkim w Łodzi.

czytaj dalej na temat: Koncert Kolęd

Warsztaty manualne i spotkanie wigilijne

Utworzono dnia 18.12.2019

Warsztaty manualne Klub Seniora z zapałem przygotowywał się do Świąt Bożego Narodzenia tworząc świąteczne stroiki pod okiem Pani instruktor. Wykonane prace przyozdobiły stoły wigilijne w domach seniorów.    

czytaj dalej na temat: Warsztaty manualne i spotkanie wigilijne

ZAŁĄCZNIKI:

								

Rekrutacja kadry do projektu II

Utworzono dnia 29.11.2019, 13:09

Rekrutacja kadry do realizacji projektu

Utworzono dnia 26.11.2019, 14:12

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny