Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt ,, Skierniewicki CUŚ''

Czcionka:

 

 

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany jest w okresie od 2019-04-01 do 2022-03-31, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

 

Celem szczegółowym projektu jest: "Poprawa dostępu do realizowanych
w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne".

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

 

W ramach projektu zostaną skoordynowane i zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne, co pozwoli na rozwój opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności.

Projekt wzmocni usługi społeczne świadczone w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz zwiększy dostępność i jakość dotychczas realizowanych usług.

 

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez:

-zadanie 1. Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

-zadanie 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

-zadanie 3. Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

-zadanie 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

-zadanie 5. Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów

-zadanie 6. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

-zadanie 7. Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)

-zadanie 8. Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opiekadługoterminowa

-zadanie 9. Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

 

Realizatorami projektu są:

 

Lider - Stowarzyszenie „Wspólna Troska”

Partnerzy: Powiat Skierniewice – PCPR,

Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie

Stowarzyszenie Hospicjum im. A. Olszewskiej

 

Całkowita wartość projektu - 2 259029,37 zł

Kwota dofinansowania -1 978773,12 zł

W tym ze środków europejskich w kwocie - 1 920174,96 zł

Środki z budżetu państwa – 58 598,16 zł

Wkład Partnerów wynosi 280 256,25 zł

 

 


 

SKIERNIEWICKI CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych)


 

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. W ramach Osi 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałenie1 Usługi społeczne i zdrowotne.


 

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu skierniewickiego. Jego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym, wzmocnienie usług społecznych świadczonych w warunkach domowych i środowisku lokalnym oraz zwiększenie dostępności i jakości dotychczas realizowanych usług.

Okres realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Partnerzy realizujący zadania w ramach Projektu:

 1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H – partner wiodący

 2. Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18

 3. Powiat Skierniewicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

 4. Gmina Godzianów, 96-128 Godzianów, ul. Klonowa 5/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

Uczestnikami projektu będzie 217 osób, w tym:

 • 150 osób niesamodzielnych (osoby niepełnosprawne, starsze, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie egzystować),

 • 45 osób – otoczenie osób niesamodzielnych (w szczególności opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych),

 • 22 osoby – realizujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze


 


 


 

Zadania realizowane w ramach CUŚ

l.p.

Nazwa zadania

Opis zadania

Biuro projektu

1

Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Zakres tematyczny szkoleń:

 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

 2. Umiejętności interpersonalne opiekunów

 3. Dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną szkolenia nt. - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, - zachowania trudne osób niepełnosprawnych intelektualnie (agresja, autoagresja)

 4. Organizacja opieki nad chorym przewlekle

 5. Profilaktyka i przebieg schorzeń wieku podeszłego

 6. Higiena osobista osoby niesamodzielnej

W każdym szkoleniu może uczestniczyć 15 opiekunów.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

2

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

 

 

3

Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Wydłużenie czasu pracy wypożyczalni sprzętu z 10 do 13 godz. w tyg.,

zwiększenie liczby sprzętu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

4

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Terapia neurologopedyczna świadczona nieodpłatnie w miejscu zamieszkania beneficjenta CUŚ – osoby niepełnosprawne po udarze, afazja, utracone/zaburzone funkcje artykulacyjne.

Pracownik socjalny dla beneficjentów projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 32

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

tel./fax: 46 834 59 47; tel. 46 834 59 45

e-mail: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

5

Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów

Klub seniora dla 20 osób 4 × w tygodniu po 5 godz.

Remont i wyposażenie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu.

Aktywizacja i integracja seniorów.

Zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej poprzez zajęcia: ruchowe i manualne; spotkania edukacyjne z: lekarzem, psychologiem, dietetykiem; informatyczne; integracyjne: wycieczki, zabawy taneczne, spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, wspólne wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie,

96-128 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

czynne:

poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30–15.30,

wtorek w godzinach 7.30–17.00,

piątek w godzinach 7.30–14.00

tel. 785 361 068, 603 100 583

e-mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

 

 

6

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

– Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 25 osób niesamodzielnych (realizowane we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu skierniewickiego)

– Szkolenie dla 22 osób świadczących usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31

czynne: poniedziałek – piątek

w godzinach: 8.00 – 12.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

7

Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)

Realizowane będą przez doradcę i prawnika 1 godzinę w tygodniu w Skierniewicach w siedzibie Stowarzyszenia.

Z porad skorzysta 100 osób

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 30

czynne: wtorek

w godzinach: 15.00 – 16.00

tel. 519 664 874

e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

8

Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa

Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki.

Usługą będzie objętych 45 osób

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

 

 

9

Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

Usługa realizowana przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki i lekarza dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20

czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;

śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00

tel. 512 444 208

e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl


 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny