Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty pracy

Czcionka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY
 

Wymiar etatu:


WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE
 

Asystentem rodziny może być osoba, która:
- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
- posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
- posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr.272, poz.1680);
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;
- posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
•    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
•    komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
•    odporność na sytuacje stresowe,
•    umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
•    prawo jazdy kat. B
 
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
 
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psycho-edukacyjnych;
12) Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”;
13) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
14) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół rok i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań  uzna za niezbędną.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
1. Życiorys ( nie zawierający wizerunku kandydata) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
6. Podpisanie pisemne oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego.
7. Podpisanie pisemne oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu wykonawczego.
8. Podpisanie pisemne oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny w GOPS w Godzianowie.
9. Podpisane pisemne oświadczenie dotyczące informacji o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w trzech wybranych przez siebie formach:

1.w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy GOPS, tj. poniedziałek – piątku od godz. 08:00 do 13:00,

2. przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów ul. T. Kościuszki 82,

3. przesłać e-mailem na adres: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Godzianowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny