Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty pracy

Czcionka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK SOCJALNY

1/1 etat- umowa o pracę

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie:

1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

3. obywatelstwo polskie,

4. nieposzlakowana opinia,

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 

WYMAGANIA DODATKOWE

1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej,

2. znajomość programu POMOST, CAS, SW, SR, FA,Empatia, KDR,

3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,

5. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność,

komunikatywność i otwartość.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA DANYM STANOWISKU OBEJMUJE

1. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
i formach pomocy.

2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia
z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie gminy Godzianów,

3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych.

5. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.

7. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.

8. Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób oraz

przygotowywanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS.

9. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.

10. Obsługa programu POMOST,

11. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach wynikających z prowadzonej pracy socjalnej,

12. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych,

13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

14. Inne zadania zlecone przez kierownika GOPS w Godzianowie

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),

2.kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie – kopię suplementu dyplomu,

3. kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego,

6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz na tle seksualnym i przeciwko rodzinie.

7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w trzech wybranych przez siebie formach:

1.w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy GOPS, tj. poniedziałek – piątku od godz. 08:00 do 13:00,

2. przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów ul. T. Kościuszki 82,

3. przesłać e-mailem na adres: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Godzianowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny