Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komunikaty

Czcionka:

 

Informacja!

Załącznik nr  4  do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30  000 euro

 

                                   Godzianów, dnia 13.11.2017r.

 

Znak sprawy:  GOPS.5113.11.2017

Formularz oferty

 

Na: „Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych
i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro.

 

 1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

 

 1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

       Dostawa, wykonanie, zapakowanie, dowóz i wydanie w szkołach posiłków jednodaniowych na przemian – raz zupa z wkładką mięsną (mięso w kawałku, np. pierś z kurczaka) oraz pieczywo, raz drugie danie z zabezpieczeniem naczyń i odbiór resztek pokonsumpcyjnych w każdym dniu kiedy serwowany jest posiłek w ilości szacunkowej około 26 sztuk dziennie (23 szt. - Szkoła w Godzianowie, 3 szt. Szkoła w Lniśnie) w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku – ilość posiłków może się zmieniać, zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania. Żywność winna być tzw. żywnością zdrową, więc nie powinna zawierać napoi wysoko słodzonych, chipsów, słodyczy lub fast foodów, itp.

Gotowe posiłki należy dostarczyć do ZSO Godzianów, 96-126 Godzianów, ul. Sportowa 4 lub też 96-126 Godzianów, Lnisno 69a.

            Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych + sztućce dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt lub też w naczyniach porcelanowych + sztućce dostarczonych przez Wykonawcę i po spożyciu posiłku bezpośrednio odebrane w pomieszczeniach szkół przeznaczonych do tego celu, w godzinach wskazanych przez Dyrektorów szkół. Sposób i warunki korzystania z istniejącego wyposażenia szkół Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorem danej jednostki.

            Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania tygodniowego jadłospisu i podawania go do wiadomości osób uprawnionych poprzez wywieszenie w miejscu wydawania posiłków.

1) Termin realizacji zamówienia: 02.01.2018r. – 31.12.2018r. – dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w 2018r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii zimowych, wiosennych, wakacji, rekolekcji oraz dni świątecznych).

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

4)Minimalne warunki realizacji zamówienia: Przygotowanie posiłków wyłącznie ze świeżych produktów dostępnych na rynku: powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przy przygotowywaniu posiłków do zakupu wyłącznie świeżych produktów dostępnych na rynku.

5)Podstawowe wytyczne dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: posiłki przygotowywane dla Zamawiającego przez Wykonawcę muszą zapewniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Realizacja dostaw musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem i na własny koszt
w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. O czystość termosów zadba Wykonawca.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy posiadać decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu oraz o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia. Brak takich decyzji lub zdezaktualizowanie bądź jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

6)  Warunki płatności: zgodnie z umową - wystawienie faktury i dostarczenie do GOPS
w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca, faktura płatna 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2017r. do godz. 15.00

w formie :

- pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

gopsgodzianow@poczta.onet.pl

faksem nr:  46/ 831-15-58

W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.

 

Informacji telefonicznych udziela Ewa Smołucha,  tel.:785 361 068

 

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

NAZWA: .....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

ADRES: ......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ...........……………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………….

 

…………………………………………………………………………………………zł

 

Cenę całościową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………

 

…………………………………………………………………………………………zł

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Oświadczenie, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.
 3. Wypełniony powyższy formularz oferty.

3)  Decyzja właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu.

4)  Decyzja o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia.

4) Referencje.

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

6) Oświadczenie, że nie podleganiu wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy.

 

4. Kryterium oceny oferty - 90% cena, 10% opinia usługobiorców.        

5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.

6. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

7. Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, bądź osobę upoważnioną do zawierania umów w Jego imieniu.

8. Zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.

9. Do prowadzenia postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

11. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.

 

 

……………………………………….

     (podpis osoby uprawnionej)

 

……………………………….

 (pieczęć wykonawcy)

 

 

Informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na 500+ i fundusz alimentacyjny, natomiast od 1 września na świadczenia rodzinne. Nowe druki wzorów dostępne będą od 1 sierpnia.

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze 500+

(druk do pobrania)

Świadczenie rodzicielskie

( druk do pobrania)

Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego za 2017r. - 3399zł ( miesięcznie 283,25zł)

Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego za 2016r. - 2577zł ( miesięcznie 214,75zł)

Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego za 2015r. - 1975zł ( miesięcznie 164,58zł)

Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego za 2014r. - 2506zł ( miesięcznie 208,83zł)


 

 

 

 


 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny