Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodzinny

Czcionka:

Zgodnie z ustawą art. 15.1 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).

Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności:

 

Art. 14. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania

lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

    3) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

   4) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

   5) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

   6) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

z dziećmi;

7) Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

    13) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

   14) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

   15) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

 16) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.5), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

20) Plan pracy z rodziną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

21) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z przepisami prawa;

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny