Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytania ofertowe

Czcionka:

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Godzianów, dnia 29.12.2016r.

Znak sprawy: GOPS.5113.5.2016

Formularz oferty

Na: „Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-126 Godzianów ul. Tadeusza Kościuszki 82

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, wykonanie, zapakowanie, dowóz i wydanie w szkołach posiłków jednodaniowych na przemian – raz zupa z wkładką mięsną oraz pieczywo, raz drugie danie z zabezpieczeniem naczyń i odbiór resztek pokonsumpcyjnych w każdym dniu kiedy serwowany jest posiłek w ilości szacunkowej około 23 sztuk dziennie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku – ilość posiłków może się zmieniać, zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania. Żywność winna być tzw. żywnością zdrową, więc nie powinna zawierać napoi wysoko słodzonych, chipsów, słodyczy lub fast foodów, itp. Gotowe posiłki należy dostarczyć do ZSO Godzianów, 96-126 Godzianów, ul. Sportowa 4 lub też 96-126 Godzianów, Lnisno 69a.

Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych + sztućce dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt lub też w naczyniach porcelanowych + sztućce dostarczonych przez Wykonawcę i po spożyciu posiłku bezpośrednio odebrane w pomieszczeniach szkół przeznaczonych do tego celu, w godzinach wskazanych przez Dyrektorów szkół. Sposób i warunki korzystania z istniejącego wyposażenia szkół Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorem danej jednostki.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania tygodniowego jadłospisu i podawania go do wiadomości osób uprawnionych poprzez wywieszenie w miejscu wydawania posiłków.

1) Termin realizacji zamówienia: 02.01.2017r. – 31.12.2017r. – dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w 2017r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii zimowych, wiosennych, wakacji, rekolekcji oraz dni świątecznych).

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

4)Minimalne warunki realizacji zamówienia: Przygotowanie posiłków wyłącznie ze świeżych produktów dostępnych na rynku: powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przy przygotowywaniu posiłków do zakupu wyłącznie świeżych produktów dostępnych na rynku.

5)Podstawowe wytyczne dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: posiłki przygotowywane dla Zamawiającego przez Wykonawcę muszą zapewniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Realizacja dostaw musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem i na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. O czystość termosów zadba Wykonawca.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy posiadać decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu oraz o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia. Brak takich decyzji lub zdezaktualizowanie bądź jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

6) Warunki płatności: zgodnie z umową - wystawienie faktury i dostarczenie do GOPS w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca, faktura płatna 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2016r. do godz. 15.00 w formie : - pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-126 Godzianów ul. Tadeusza Kościuszki 82 gopsgodzianów@poczta.onet.pl faksem nr: 46/ 831-15-58 W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.

Informacji telefonicznych udziela Ewa Smołucha, tel.:785 361 068

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY NAZWA: ..................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………… ADRES: ...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………… NIP: ...........……………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł Podatek VAT: ………………………. zł Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ………………………. …………………………………………………………………………………………zł Cenę całościową netto: ………………………….. zł Podatek VAT: ………………………. zł Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto …………………… …………………………………………………………………………………………zł

2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3) Formularz ofertowy.

4) Decyzja właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu.

5) Decyzja o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia.

6) Referencje.

7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

8) Oświadczenie, że nie podleganiu wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy. 4. Kryterium oceny oferty -100% cena

5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.

6. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

7. Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, bądź osobę upoważnioną do zawierania umów w Jego imieniu.

8. Zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.

9. Do prowadzenia postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

11. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.

 

………………………………………. (podpis osoby uprawnionej) ………………………………. (pieczęć wykonawcy)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny