Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytania ofertowe

Czcionka:

 

 

Zapytanie ofertowe-Ławki

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30  000 euro

 

 

Godzianów, dnia 19.06.32019r.

 

Znak sprawy: GOPS.4141.4.1.2019 ………..

 

Formularz oferty

Na: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje Projekt pt. Skierniewicki CUŚ w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2.27.

W celu realizacji projektu i w nim zawartego zadania 5: Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów jest przewidziane do realizacji zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu w elementy przytwierdzone do gruntu na stałe:

- ławki (do wkopania lub zakotwiczenia) na stałe - 8 szt. (3 osoby na jednej ławce) max. dł. 200cm, szer. siedziska max. ok. 40cm. wysokość siedziska ok. 45 cm, podstawa najlepiej z betonu, siedzisko drzewo impregnowane i zalakierowane;

- stoliczki 4 szt., max. dł. ok. 200cm, szer. ok. 90cm i wys. ok. 80cm, podstawa beton, blat trwały - odporny na warunki atmosferyczne;

- stoliki betonowe z planszą do gry np. w szachy, warcaby, chińczyk 2 szt. (po 2 plansze na każdym stole), blat -beton - odporny na warunki atmosferyczne i po 2 ławy betonowe z drewnianymi siedziskami odpowiednio zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi do każdego stolika. max. dł. ok. 180cm, szer. ok. 180cm. i wys. ok. 76cm;

- zewnętrzny stół do gry w tenisa - najlepiej betonowy z siatką umieszczoną na stałe (najlepiej z blachy stalowej) o wymiarach, max. dł. ok. 280cm, szer. 160cm i wys. 76cm.

Kryterium zakupu stanowi jakość tj. odporność na warunki atmosferyczne i cena.

Ww. najlepiej żeby były wygodne, stabilne, bezpieczne, trwałe z uwagi na to, że z rekreacji na tym sprzęcie będą korzystali seniorzy.

Mogą to być sprzęty np. betonowe wykonane z betonu płukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów, elementami drewna zabezpieczonego.

Ww. należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie, ul. T. Kościuszki 82, 96-126 Godzianów",

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

(nazwa zamówienia)

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje Projekt pt. Skierniewicki CUŚ w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2.27.

W celu realizacji projektu i w nim zawartego zadania 5: Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów jest przewidziane do realizacji zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu w elementy przytwierdzone do gruntu na stałe:

- ławki (do wkopania lub zakotwiczenia) na stałe - 8 szt. (3 osoby na jednej ławce) max. dł. 200cm, szer. siedziska max. ok. 40cm. wysokość siedziska ok. 45 cm, podstawa najlepiej z betonu, siedzisko drzewo impregnowane i zalakierowane;

- stoliczki 4 szt., max. dł. ok. 200cm, szer. ok. 90cm i wys. ok. 80cm, podstawa beton, blat trwały - odporny na warunki atmosferyczne;

- stoliki betonowe z planszą do gry np. w szachy, warcaby, chińczyk 2 szt. (po 2 plansze na każdym stole), blat - beton - odporny na warunki atmosferyczne i po 2 ławy betonowe z drewnianymi siedziskami odpowiednio zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi do każdego stolika. max. dł. ok. 180cm, szer. ok. 180cm. i wys. ok. 76cm;

- zewnętrzny stół do gry w tenisa - najlepiej betonowy z siatką umieszczoną na stałe (najlepiej z blachy stalowej) o wymiarach, max. dł. ok. 280cm, szer. 160cm i wys. 76cm.

Kryterium zakupu stanowi jakość tj. odporność na warunki atmosferyczne i cena.

Ww. najlepiej żeby były wygodne, stabilne, bezpieczne, trwałe z uwagi na to, że z rekreacji na tym sprzęcie będą korzystali seniorzy.

Mogą to być sprzęty np. betonowe wykonane z betonu płukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów, elementami drewna zabezpieczonego.

Ww. należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie, ul. T. Kościuszki 82, 96-126 Godzianów".

 

1) termin realizacji zamówienia: od 28.06.2019r. do 31.07.2019r. ……………………..

2) Minimalne warunki realizacji zamówienia: jw., tj. w pkt. II.

3) Podstawowe wytyczne np. dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: …...……………

……Nie dotyczy ……………………………………………………………………………

4) warunki płatności: zgodnie z umową - 14 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego;

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na poniższym Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2019r. do godz. 13.00.

w formie :

- pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82 ……………………………………………………..……………………………………….

Mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl ………………..………………………………………

faksem nr:  …46 831 15 58 ……………………………………….…………………………..

W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.


 

Informacji telefonicznych udziela: Ewa Smołucha, tel.: 785 361 068


 

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

NAZWA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

 

NIP:

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………… ………………………………………………………………………zł

 

Cenę całościową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto …………… ………………………………………………………………………zł

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.

 2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. Wykaz podobnych prac wykonanych przez oferenta w okresie 1 roku. ………….

 2. Rekomendacje przynajmniej jednej firmy w której Wykonawca wykonał podobne prace.

 3. Wizualizację ww. produktów

 

4. Kryterium oceny oferty – cena.

 

Godzianów, dnia 19.06.2019r. …….

 

……………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

 

……………………………….

(pieczęć wykonawcy)

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów

Dane Inspektora Ochrony Danych

Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „GOPS Godzianów” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane Pani/Pana reprezentantów lub pełnomocników, pracowników, a także innych osób będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO,

 • dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

 • realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

 • w przypadku przetwarzania danych dla celów nie wynikających z zawartej umowy przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Jako administrator możemy pozyskiwać Pani/Pana dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, a niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach

Odbiorcy danych osobowych

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • banki (realizacja płatności),

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • Okres realizacji umowy,

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • do czasu wycofania zgody,

Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

 


 

Remont - Ogłoszenie

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30  000 euro

 

 

Godzianów, dnia 19.06.32019r.

 

Znak sprawy: GOPS.4141.3.2.2019 ………..

 

Formularz oferty

 

Na: W celu realizacji projektu i w nim zawartego zadania 5: Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów jest przewidziane do realizacji:

1. Remont, przystosowanie pomieszczenia i holu,

2. Remont i wyposażenie łazienki.

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

(nazwa zamówienia)

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje Projekt pt. Skierniewicki CUŚ w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2.27.

W celu realizacji projektu i w nim zawartego zadania 5: Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów jest przewidziane do realizacji:

1. Remont i przystosowanie pomieszczenia i holu:

-remont i przystosowanie pomieszczenia o wym. szer. 4,20m x 6,60m i wys. 3m w tym demontaż ściany o wymiarach szer. 3,40m x wys. 2.50m, gipsowanie pomieszczenia, malowanie, położenie terakoty na podłodze i wykończenie, założenie maskownic na rury centralnego ogrzewania i wody;

-wymurowanie nogi pod blat wielkości 1,5x60cm i jej otynkowanie i pomalowanie czy też obłożenie materiałem tak by komponowała się z całym pomieszczeniem lub też zakup nogi metalowej pod blat i zawisów do blatu oraz zakup blatu 1,5-60cm z docięciem i listwą;

-zakup niezbędnych materiałów do gipsowania, tynkowania, farb do malowania, kleju do płytek, wylewek samopoziomujących, fug - wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania remontu;

- doprowadzenie ujęcia wody i odpływu do pomieszczenia;

- wymiana drzwi z futryną w holu;

-zakup zlewozmywaka, baterii i syfonu do zlewozmywaka oraz jego montaż w wydzielonym kąciku socjalnym;

- zakup zaworu do zmywarki i jego zamontowanie;

-zakup i montaż przepływowego ogrzewacza wody.

 

2. Remont + wyposażenie łazienki, szczegółowe koszty remontu:

-przygotowanie ścian, tj. zbicie tynków i zdarcie farby olejnej, glazura do 1/2 wysokości pomieszczenia, zakup i położenie wraz z wykończeniem listwami oraz terakoty i fugą w pomieszczeniu o wymiarach 1,30m x 2,60m;

-położenie terakoty w łazience;

-zakup i montaż sedesu z deską, do tego podwyższenie - nasadka dla niepełnosprawnych;

-zakup i montaż bidetu;

-zakup i montaż umywalki wraz z syfonem;

-zakup i montaż baterii do umywalki;

-zakup i montaż przepływowego ogrzewacza wody;

-zakup i montaż szafki do łazienki;

-zakup i montaż uchwytów przy toalecie 2szt;

-zakup i montaż mydelniczki, pojemnika na papier, wieszaka na ręczniki;

-zakup i montaż lustra;

-zakup niezbędnych materiałów: farba, gips, fuga, klej do płytek, terakoty, wylewka samopoziomująca, itp. materiałów niezbędnych do wykonania remontu.

Zakup wyposażenia, glazury i terakoty po uzgodnieniu z zamawiającym.

 

1) termin realizacji zamówienia: od 28.06.2019r. do 22.07.2019r. ……………………..

 

2) Minimalne warunki realizacji zamówienia: jw., tj. w pkt. II.

3) Podstawowe wytyczne np. dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: …...……………

……Nie dotyczy ……………………………………………………………………………

4) warunki płatności: zgodnie z umową - 14 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego;

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na poniższym Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2019r. do godz. 13.00.

 

w formie :

- pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, 96-126 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82 ……………………………………………………..……………………………………….

Mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl ………………..………………………………………

faksem nr:  …46 831 15 58 ……………………………………….…………………………..

W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.


 

Informacji telefonicznych udziela: Ewa Smołucha, tel.: 785 361 068


 

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

NAZWA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

 

NIP:

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………… ………………………………………………………………………zł

 

Cenę całościową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto …………… ………………………………………………………………………zł

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.

 2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. Wykaz podobnych prac wykonanych przez oferenta w okresie 1 roku. ………….

 2. Rekomendacje przynajmniej jednej firmy w której Wykonawca wykonał podobne prace.

 

4. Kryterium oceny oferty – cena.

 

Godzianów, dnia 19.06.2019r. …….

 

……………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

 

……………………………….

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów

Dane Inspektora Ochrony Danych

Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „GOPS Godzianów” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane Pani/Pana reprezentantów lub pełnomocników, pracowników, a także innych osób będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO,

 • dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

 • realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

 • w przypadku przetwarzania danych dla celów nie wynikających z zawartej umowy przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Jako administrator możemy pozyskiwać Pani/Pana dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, a niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach

Odbiorcy danych osobowych

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • banki (realizacja płatności),

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • Okres realizacji umowy,

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • do czasu wycofania zgody,

Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania